Charakteristika

Hlavným cieľom waldorfskej pedagogiky je všestranný a harmonický rozvoj detí. Znamená to vytvárať učebné obsahy a používať metódy zodpovedajúce aktuálnemu veku a vývojovému stupňu detí. Východiskom je, že človek pozostáva z tela, duše a ducha, a výchova a vzdelávanie musia dieťa pripravovať na život v dospelosti vo všetkých troch aspektoch.

Základné princípy waldorfskej pedagogiky

Dieťa je prvoradé

Pre waldorfskú pedagogiku je dieťa skutočne na prvom mieste. Waldorfskí pedagógovia študujú antroposofickú antropológiu a intenzívne pozorujú vyvíjajúce sa dieťa, aby podľa jeho individuálnej situácie rozpoznali, čo je preň potrebné. Sledujú vývojový proces dieťaťa a v jeho špecifických fázach dieťaťu prinášajú adekvátny vzdelávací obsah primeranou formou. Vzdelávací program je tak dynamicky prispôsobovaný potrebám a schopnostiam rozvíjajúceho sa dieťaťa.

Výchova a vzdelávanie sú umením

Pre waldorfského učiteľa je učenie detí umeleckou aktivitou a preto vytvára obsah vyučovania vždy nanovo ako jedinečné tvorivé dielo. Napríklad rovnaké témy nikdy nevyučuje rovnakým spôsobom, ale snaží sa ich vyjadriť novým spôsobom a obohatiť o nové poznatky a postupy, pričom prihliada aj na konkrétne deti, ktoré má práve v triede.

Učiteľova kresba na tabuli vo waldorfskej triede - každé obdobie má svoj motív

Dlhodobý vzťah učiteľ-žiak

Jedným z hlavných princípov waldorfskej pedagogiky je dlhodobé pôsobenie jedného triedneho učiteľa (čo najdlhšie, v ideálnom prípade celých 9 rokov základnej školy). Aj keď odborné predmety môžu byť vyučované špecializovanými učiteľmi, triedny učiteľ je významným faktorom efektívnej výučby, pretože prepája oddelené predmety do integrálneho celku a umožňuje živým spôsobom formovať vyučovanie. Okrem toho, takýto dlhodobý vzťah dodáva deťom pocit istoty, stability a dôvery. Učiteľovi zase umožňuje hlbšie spoznať žiakov, presnejšie a rýchlejšie pochopiť, čo potrebujú v danej situácii alebo aký postup zvoliť pri riešení rôznych problémov.

Žiaci sa učia pliesť, v triede je neformálna atmosféra

Celostné vzdelávanie

„Deti sa snažíme rozvíjať celostne, nielen ich dopovať informáciami. Pre nás je smerodajné, aby deti boli živé a aby boli nielen chodiacimi hlavami, ale mali aj ruky a srdce,“ hovorí waldorfská pedagogička Miroslava Okuliarová, finalistka ceny Učiteľ Slovenska 2020.

Telesné, duševné a duchovné sily sa nemajú rozvíjať oddelene. Waldorfská pedagogika preto podporuje harmonický rozvoj všetkých bytostných síl dieťaťa. Vo waldorfskej škole vyučovanie nie je sledom oddelených učebných predmetov, ale pestrým transdisciplinárne a umelecky utváraným procesom. Umelecké a remeselné aktivity a tiež ručné práce sú považované za rovnako dôležitú súčasť vyučovania ako akademické predmety.

Deti si môžu vyskúšať rôzne remeslá, napríklad hrnčiarstvo

Hra na rôznych hudobných nástrojoch je integrálnou súčasťou waldorfského vzdelávania

Motivácia – radosť – poznanie

Waldorfskej pedagogike ide o to, aby žiaci neboli k učeniu nútení tlakom zvonka, ale aby sa učili z vlastných podnetov. Preto kladie silný dôraz na vnútornú motiváciu, radosť z učenia a nadšenie pre poznávanie sveta. Jednostrannú súťaživosť nahrádza vyváženou kombináciou priestoru ako pre spoluprácu žiakov tak aj pre individuálne uplatnenie ich osobností.

Učenie sa s radosťou je dôležité

Waldorfské školy organizujú vlastnú športovú olympiádu

Jednou z disciplín je napríklad lukostreľba

Vzdelávanie a osobný rozvoj učiteľa

Aby waldorfskí učitelia mohli vykonávať svoju prácu v potrebnej kvalite a dostáť princípom a nárokom waldorfskej pedagogiky, sú podporovaní v neustálom vzdelávaní a osobnom rozvoji. Po celom svete existujú každoročne stovky seminárov a konferencií, kde si učitelia dlhodobo osvojujú nové poznatky a schopnosti, vymieňajú si skúsenosti a získavajú novú inšpiráciu pre prácu. Slovenskí waldorfskí učitelia navštevujú zahraničné semináre a kurzy v Českej Republike, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.

Špecifická metodika

Epochové (blokové) vyučovanie

Hlavné predmety (napr. slovenský jazyk, čítanie a písanie, fyzika, matematika, chémia) sú vyučované v tzv. epochách, čo sú 90 minútové denné vyučovacie bloky. V rámci nich sa rozvíja jedna konkrétna téma počas niekoľkých týždňov. Umožňuje to prebrať látku z rôznych aspektov dostatočne do hĺbky a zároveň je takéto intenzívne zaoberanie sa jedným objektom výučby základnou podmienkou pre uplatnenie ostatných waldorfských metodických princípov.

Medzipredmetové vzťahy

Z pohľadu utvárania vyučovania waldorfskému učiteľovi ide o to, aby sa stierali ostré hranice medzi predmetmi, pretože ani v živote nie sú poznanie a skúsenosti striktne oddelené. Učebná látka tak pozostáva z kombinácie viacerých predmetov: napríklad o Starom Grécku sa žiaci učia starogrécku históriu (dejepis), čítajú a prednášajú grécke báje (literatúra a jazyk), šijú typické dobové odevy (ručné práce), nacvičujú disciplíny starogréckej olympiády (telocvik) a rytmus hexametra (eurytmia), spievajú olympijskú hymnu (cudzie jazyky, hudba). Učiteľ sa vždy snaží skĺbiť akademické, umelecké a remeselné činnosti.

Výučba písania môže začínať kreslením

Zemepis - to nie sú len mapy

Ďalšie metodické princípy

  • Rytmus a pohyb podporujú chápanie
  • Opakovanie témy na vyššom stupni
  • Cielené zabúdanie
  • Komplexné slovné hodnotenie namiesto známkovania
  • Fenomenologický prístup k objasňovaniu javov

Pohybové umenie eurytmia rozvíja okrem iného aj cit pre rytmus

Povedali o waldorfe