Efektivita, spoločenský úžitok, výsledky

Najbežnejšia otázka kladená waldorfským učiteľom je, či žiaci na waldorfskej škole kvôli alternatívnym metódam výuky nezaostávajú v konvenčných predmetoch. Nezaostávajú, dokonca obvykle dosahujú nadpriemerné výsledky, ako ukazuje nasledujúca tabuľka hodntení "Testovanie 9" v posledných rokoch:

Matematika Slovenský jazyk
školský rok priemer školy priemer SR priemer školy priemer SR
2015/2016 55,90% 52,80% 66,60% 62,60%
2016/2017 69,50% 56,40% 68,00% 61,20%
2017/2018 70,00% 56,40% 71,00% 61,20%
2018/2019 75,90% 63,10% 75,10% 62,30%

Údaje za školu: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava

Sociálna a kultúrna inklúzia

Waldorfská pedagogika umožňuje učiteľom pracovať s rôznorodými deťmi a to výrazne podporuje inkluzívne vzdelávanie. Waldorfské školy neraz ochotne prijímajú deti aj s poruchami vývoja či rôznymi hendikepmi, neodradia ich ani kultúrne bariéry. V Európe sa rozvíja koncept takzvaných interkultúrnych waldorfských škôl sústreďujúcich sa na integráciu migrantov, pracujú aj s podporou liečebných pedagógov a psychológov pre zapojenie detí so špeciálnymi potrebami.

Potvrdenie výsledkov

Pozitívne výsledky potvrdzujú medzinárodné akademické štúdie, obdobne sa vyjadruje aj Štátny pedagogický ústav v záverečnom hodnotení experimentálneho overovania waldorfského školského vzdelávacieho programu:

 • ...žiaci v experimentálnej triede majú výraznú motiváciu dobre ovládať školské učivo a poznávať príčiny a súvislosti rozličných vecí a javov.
 • Žiaci sa v škole cítia dobre, radi chodia do školy a radi sa učia. Najvýraznejší rozdiel sme zaznamenali v položke vyjadrujúcej, či by žiak chodil do školy, aj keď by jeden deň v týždni mohol ostať doma, v prospech žiakov waldorfskej školy.
 • ...žiaci experimentálnej triedy SZŠ waldorfskej dosiahli v teste čitateľskej gramotnosti vyššie priemerné výkony na hladine štatistickej významnosti ako žiaci v kontrolnej triede s tradičným vyučovaním, vyššie priemerné výkony ako žiaci kontrolnej triedy s alternatívnym programom...
 • ...vyššiu ochotu prekročiť hranice a riskovať (v kreslení, resp. myslení)...
 • V 9. ročníku ... je u žiakov viac akcentovaný rozvoj tvorivosti v porovnaní s kontrolnými triedami.
 • ...personalizovaný prístup pri vyučovaní, kde dostáva každý žiak možnosť rozvíjať svoje vlohy bez stresu a bez súťaživostného prvku, kde sa akcentuje pochopenie a vzájomná pomoc, čo je nápomocné pri rozvoji rôznych dimenzií tvorivosti a zároveň neblokuje individuálne prístupy k riešeniam (napr. z pocitu strachu, obáv z výsmechu ap.)
 • ...vyššou motiváciou waldorfských žiakov pri samotnom testovaní, pri ktorom preukazovali vysoký záujem dosiahnuť dobrý výsledok – boli dôslednejší, trpezlivejší a pozornejší.
 • Učitelia sa snažili o celostný prístup, výučbu v súvislostiach a prepojenie učiva s každodenným životom žiaka. Cielene sa zameriavajú na uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. Vysvetľovanie učiva bolo založené na prístupe, že dieťa sa prirodzene učí z konania a cítenia a až potom dochádza k myšlienkovému spracovaniu. Pojmové osvojenie prebieha následne, niekedy až na ďalších hodinách.
 • Didaktici ŠPÚ ... oceňovali najmä prepojenie učiva s praktickým životom žiakov, efektívnu pracovnú atmosféru na epoche, interaktívny vzťah učiteľa a žiakov, vnútornú motiváciu väčšiny žiakov k učeniu.
 • Rodičia najviac oceňujú štýl výučby a výchovy v škole, vzťah a komunikáciu učiteľa so žiakom, rozvoj tvorivosti žiakov (95,65%), ďalej častý a intenzívny kontakt rodičov so školou (60,87%). Oceňujú učenie v blokoch (v súvislostiach), zapájanie logického myslenia, kreativity, rozvíjanie rôznych zručností, napr. hra na flaute, práca s drevom a pod. Až 86,96% rodičov si myslí, že učitelia sa viac zameriavajú na kvalitu vzdelávania ako v iných školách. Žiaden z rodičov nevyjadril zápornú odpoveď.
 • ...vhodne využívali viaceré vyučovacie metódy – informačno-receptívnu metódu, reproduktívnu metódu, demonštračnú metódu, ale aj problémový výklad, riešenie problémov, motivačné metódy, metódy na rozvíjanie tvorivosti, dialogické slovné metódy, metódy samostatnej práce, projektovú metódu, skupinovú prácu a ďalšie. Pri práci so žiakmi boli veľmi trpezliví a dôslední. Pri vyučovaní dbali na to, aby každý žiak rozumel učivu v rámci svojich možností, pričom rešpektovali aj jeho obmedzenia, alebo mu vytvárali priestor a iné možnosti pre porozumenie učiva.
 • Cielene sa uplatňovali medzipredmetové vzťahy vo vyučovacom procese...
 • téma jedného vyučovacieho predmetu sa osvetlí znalosťami z iného vyučovacieho predmetu...
 • súvislosť javov v novej situácii iného predmetu...
 • jednotlivá téma intenzívne prežívaná a preberaná v rámci viacerých predmetov súčasne...

Odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu

ŠPÚ v závere svojho hodnotenia vydal odporúčanie:

Umožniť iným školám aplikáciu prínosných vyučovacích metód a postupov, ktoré sa uplatňujú vo waldorfskej škole (najmä inklúzia a personalizácia vo výchovno-vzdelávacom procese, intenzívne rozvíjanie tvorivosti, metódy riadenia triedy a uplatňovanie vysoko akceptujúcich prístupov vo vzťahoch učiteľa k žiakom a vzájomných vzťahoch medzi žiakmi).

Povedali o waldorfe