Hodnotenie Štátneho pedagogického ústavu

Waldorfská pedagogika prešla na Slovensku procesom overovania, v rámci ktorého vydal svoje stanovisko k nej aj Štátny pedagogický ústav. Išlo o "Projekt overovania organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu".

Overovanie sa začalo v februári 2001 na vtedy nedávno zriadenej súkromnej základnej waldorfskej škole na Vihorlatskej ulici v Bratislave. Pôvodne to bolo pod gesciou Pedagogickej fakulty UK, garantom bol prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. Plánovaný termín ukončenia overovania bol viazaný na absolvovanie posledného ročníka, teda v roku, keď prví deviataci ukončia školu a budú známe výsledky ich testovania - to mal byť školský rok 2009/2010. V júli 2010 garant predložil záverečné hodnotenie, v ktorom odporúča schváliť waldorfskú pedagogiku ako fungujúci pedagogický model na Slovensku, zapracovať výsledky overovania do vzdelávacích programov, ako variant alternatívnej výučby v školách waldorfského typu a schváliť pedagogické dokumenty - učebné osnovy, plán, školský vzdelávací program.

Ministerstvo školstva však rozhodlo o predĺžení overovania - podľa oficiálneho vyjadrenia ministerstva školstva kvôli zmenám v legislatíve, ktoré boli súčasťou reformy z roku 2008. A tak sa overovanie tiahlo až do školského roku 2012/2013. V roku 2010 sa stala garantom predĺženého experimentálneho overovania FFUK Doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc. (prof. Zelina mal vtedy už 70 rokov) a od školského roku 2011/2012 poverilo ministerstvo školstva touto úlohou Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

V roku 2013 sa waldorfská pedagogika a ľudia z waldorfského hnutia konečne dočkali záverečného hodnotenia, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav. ŠPÚ odporučil podobne ako garant v roku 2010:

  • schváliť výsledky experimentálneho overovania
  • schváliť Školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy waldorfskej ako overenú alternatívnu formu vzdelávacieho programu
  • umožniť iným školám aplikáciu prínosných vyučovacích metód a postupov, ktoré sa uplatňujú vo waldorfskej škole (najmä inklúzia a personalizácia vo výchovno-vzdelávacom procese, intenzívne rozvíjanie tvorivosti, metódy riadenia triedy a uplatňovanie vysoko akceptujúcich prístupov vo vzťahoch učiteľa k žiakom a vzájomných vzťahoch medzi žiakmi).

Ale trvalo ešte viac ako rok kým v novembri 2014 vydalo ministerstvo školstva svoje stanovisko k výsledku overovania a schválilo použitie waldorfského školského programu - ale len na waldorfskej škole Vihorlatská a jej elokovaných pracoviskách. Ministerstvo neuviedlo argumenty prečo stanovilo toto obmedzenie - neurobilo tak ani v samotnom rozhodnutí ani pri komunikácii v nasledujúcich rokoch.

Zdroj:
Projekt overovania organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu - Záverečné hodnotenie
extený odkaz

Povedali o waldorfe